REGISTRACE pro zákazníky AAA AUTO

1. Registrace může proběhnout nejdříve 24 hodin po zakoupení produktu u prodejce AAA Auto a.s.. Prosím vyčkejte tedy s registrací po tuto dobu, registrace jinak neproběhne úspěšně.

2. Spusťte aplikaci TAAABLET řidiče AAA Auto – najdete ji na hlavní ploše – jedná se o ikonku ve tvaru volantu.

3. Po otevření aplikace zadejte svůj „Kód prodeje“. Ten naleznete na licenční smlouvě TAAABLETu řidiče, kterou jste obdržel při prodeji.

4. Pokračujte tím, že zmáčknete tlačítko „Registrovat“. Pokud byly informace zadány správně a pokud byla dodržena lhůta 24 hodin, zobrazí se Vám informace o Vašem vozidle. Pokud informace souhlasí, odsouhlaste tlačítkem „Potvrdit“. Pokud ne, obraťte se prosím na prodejce vozu, případně na provozovatele služby firmu GlobalSec s.r.o.

5. Registrace produktu TAAABLET řidiče proběhla úspěšně a můžete začít využívat její praktické funkce, které Vám jistě pomohou na vašich cestách – patří mezi ně např. navigační software DYNAVIX SMART, informace o dopravě, bCall (tísňové volání v případě poruchy) atd.

6. Pro úplnou funkcionalitu TAAABLETu řidiče je nutné některé „podaplikace“ naistalovat ze služby GOOGLE PLAY pod Vašim uživatelským jménem. Tyto aplikace Vás při pokusu o jejich spuštění nejdříve vyzvou k jejich instalaci. Postupujte poté tedy podle instrukcí na obrazovce.

Registrace/Aktivace navigačního softwaru DYNAVIX
Spusťte aplikaci DYNAVIX přes rozhraní Aplikace TAAABLET řidiče - pravděpodobně bude potřeba aktualizovat služby Google Play – postupujte tedy podle instrukcí na obrazovce. Po úspěšné aktualizaci služeb Google Play znovu otevřete aplikaci DYNAVIX (pokud se nespustí sama), po spuštění se dostanete do rozhraní aplikace (na pozadí bude mapa), pro registraci klíče stiskněte šedivou ikonku autíčka v pravém dolním rohu obrazovky -ve spodní části obrazovky se pak objeví: „Zkušební období prémiových funkcí zdarma: AKTIVOVAT“. Klepněte na „Aktivovat“ a Váš klíč se registruje a původně šedivá ikonka auta v pravé spodní části obrazovky zčervená. Tímto získáte plnou verzi navigačního softwaru DYNAVIX na 180 dní zdarma.

Všeobecné obchodní podmínky

k Licenční smlouvě aplikace TAAABLET ŘIDIČE AAA AUTO

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při poskytování níže definovaných služeb obchodní společností GlobalSec s.r.o., IČ: 07492961, se sídlem Praha 6 - Řepy, Karlovarská 1698/1, PSČ: 163 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301983 (dále jen „Poskytovatel“) příjemci služby (dále jen „Zákazník“) na základě Licenční smlouvy aplikace TAAABLET ŘIDIČE AAA AUTO (dále jen „Smlouva“) uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jsou pro Smluvní strany závazné. Ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat Zákazníkovi

 • Aplikaci TAAABLET ŘIDIČE se všemi definovanými funkcemi v čl. 2 těchto obchodních podmínek
 • automatické aktualizace a upgrade aplikace TAAABLET řidiče zdarma po dobu trvání Smlouvy

POJMY
„TAAABLET ŘIDIČE“ se rozumí ucelené mobilní řešení určené pro řidiče osobních i nákladních vozů. Toto mobilní řešení poskytuje informace, služby a řešení problémů, které mohou řidiče potkat na svých cestách. Tablet řidiče je pomocníkem nejen na silnicích, např. formou sofistikované navigace zobrazující online informace o stavu průjezdnosti silnic a následném nabídnutí nejlepší průjezdné trasy, ale i v komunikaci s dispečery či asistenční službou při řešení komplikací s vozidlem (nehoda, porucha). Aplikace nabízí i sadu instrukcí týkajících se řešení poruchy, nehody či opravy defektu nebo nasazení sněhových řetězů a také poskytnutí první pomoci. V neposlední řadě aplikace Tablet řidiče poskytuje informace týkajících se vozidel v rámci firemního vozového parku jako je expirace termínů STK, pojištění, údržby, kontrolu povinné výbavy, přezutí pneumatik, opravy a závady či dokumentaci vozu.
Řešené oblasti v rámci mobilní aplikace „Tablet řidiče“ jsou poskytovány následující služby:

Menu 1 – Hlavní nabídka 1

 • Navigace - SMART DYNAVIX, předplacená služba aktuálních dopravních dat, Hlasová navigace herci Václav Liška, Tomáš Matonoha, Ilona Svobodová, po dobu půl roku v ceně s možností dokoupení plné verze
 • Doprava - dopravní situace - on-line informace o průjezdnosti a možných komplikacích na zvolené trase
 • AAA Auto – začlenění aplikací společnosti AAA
 • Vozidlo
  • informace o termínech STK, pojištění a údržbě
  • informace o kontrole povinné výbavy
  • informace o závadách a opravách
 • Instrukce – Instrukce a návody v případě
  • nehody
  • poruchy
  • první pomoci
 • SOS – tísňové volání tzv. bCall volání v případě poruchy, aplikace umožňuje v případě nehody přímé spojení na Integrovaných záchranný systém nebo na asistenční službu či pojišťovnu

Menu 2 – Hlavní nabídka 2

 • Sledování vozidla – sledování pohybu vozidel, najetých kilometrů, spotřeby pohonných hmot a jiné
 • Call – Skype komunikace
 • Asistence – přímý kontakt na Asistenční služby
 • Zprávy – komunikační nástroj mezi dispečinkem a řidičem s možností odpovědi na dotaz
 • Aplikace Kamera – zobrazuje a nahrává v definovaných smyčkách pohled vestavěné kamery tabletu, nebo je-li připojena, využívá kameru externí připojenou přes TT Wifi Modul a vykonává tak funkci známou jako Blackbox.
 • Děti – dopravní předpisy pro děti formou her

Navigační software SMART DYNAVIX Zkušební verze na 180 dní Služba Navigace v rámci řešení „Tablet řidiče“ poskytuje následující funkcionality:

 • Navigační Hlasové pokyny herců Pavla Lišky rozšířené o vtipné komentáře jeho přátel Tomáše Matonohy, Josefa Poláška, a Marka Daniela
 • 2D navigace
 • 3D navigace
 • Náhled mapy bez navigování
 • Navigaci na adresu včetně čísla popisného, na POI, na oblíbené místo
 • Možnost bezplatné aktualizace map po dobu poskytování licence
 • Profil a itinerář trasy
 • Simulace pohybu v tunelu
 • Pěší mód navigace
 • Mýtné silnice
 • Hlasová navigace
 • POI – radary
 • Integrace traffic dat do routování
 • Integrace náhledů dopravních kamer

Zkušební verze Navigace SMART DYNAVIX, která je součásti základní ceny licence Tablet řidiče, poskytuje všechny funkcionality SMART DYNAVIX po dobu 15 dnů od aktivace zkušební doby pro použití dopravních dat. Po 15 dnech přestanou být dostupná aktuální dopravní data INRIX. Po 180 dnech od prvního spuštění navigace (delší než 5 minut) bude dále omezena navigační funkcionalita, kdy navigace nebude vydávat hlasové turn-by-turn povely a vypočtenou trasu nebude možné zobrazit v navigačním režimu (bude možné ji zobrazit pouze v mapě). Dále nebude po 180 dnech od prvního spuštění možné zobrazit kamery podél spočtené trasy. „Ceník“ - smluvní dokument, ve kterém jsou uvedeny zejména závazné cenové podmínky spojené s poskytováním Služeb. „Smluvními stranami“ se rozumí Poskytovatel a Zákazník. „Službami“ – se rozumí podmínky definovány v Předmětu smlouvy „Produkt“ – sestava složená z HW (tabletu), SW (aplikace TAAABLET ŘIDIČE)

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena Služeb je uvedena v Ceníku. Cena Služeb je tvořena měsíční nebo roční paušální částkou sjednanou ve Smlouvě (dále jen „paušál“) a dále Komunikačními poplatky za zvlášť spotřebované mobilní data nad rámec paušálu definovaného ve Smlouvě. Ceny jsou sjednány bez DPH, DPH bude k ceně přičtena v sazbě určené v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Cena Služeb na první tři měsíce je uhrazena při podpisu smlouvy a činí 1 Kč s DPH.
 3. Cena Služeb za každých následujících 12 měsíců trvání Smlouvy je definovaná ve Smlouvě.
 4. Fakturačním obdobím pro vyúčtování paušálů je vždy 12 měsíců.
 5. Fakturačním období pro vyúčtování Komunikačních poplatků je 1 měsíc nebo 12 měsíců – dle dohody se Zákazníkem.
 6. Poskytovatel vystaví Zákazníkovi fakturu - daňový doklad, kterým dojde k vyúčtování paušálů za 12 měsíců dle smlouvy, do 10 kalendářních dnů od skončení lhůty 3 měsíců od podpisu Smlouvy a Zákazníkovi ji zašle na emailovou adresu definovanou ve Smlouvě. Fakturu, kterou budou vyúčtovány paušály za případné další období trvání Smlouvy, vystaví Poskytovatel vždy nejpozději do 10 dnů po počátku dalšího smluvního období. Na žádost Zákazníka se může dále doručovat veškerá fakturace ve fyzické podobě na adresu uvedenou Zákazníkem ve smlouvě.
 7. Poskytovatel vystaví Zákazníkovi fakturu - daňový doklad, kterým dojde k vyúčtování Komunikačních poplatků za data spotřebovaná nad rámec tarifu definovaného ve Smlouvě podle Ceníku. Poskytovatel tuto fakturu vystaví vždy do 20 kalendářních dnů po uplynutí daného kalendářního měsíce, popřípadě po uplynutí 12 měsíců od prodloužení Smlouvy.
 8. Faktury – daňové doklady bude Poskytovatel vystavovat se splatností 14 kalendářních dnů od data vystavení a bude je doručovat Zákazníkovi v elektronické podobě na adresu za tímto účelem Zákazníkem označenou ve Smlouvě. Zákazník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. V případě, že Zákazník bude požadovat zaslání faktury – daňového dokladu v listinné formě, zavazuje se zaplatit Poskytovateli poplatek ve dle aktuálního ceníku.

SANKCE

Zákazník je povinen hradit poskytovaných Služeb řádně a včas, na základě faktury zaslané Poskytovatelem. Pokud Zákazník neuhradí cenu na základě faktury nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne splatnosti faktury, bude mu zaslána výzva k úhradě zpoplatněná dle Ceníku. V případě marného uplynutí lhůty k nápravě stanovené ve výzvě, která musí činit alespoň 10 dnů, je Zákazník povinen hradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši dle aktuálního ceníku. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy nemá vliv na povinnost Zákazníka nahradit Poskytovateli případně vzniklou škodu. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby, a to až do 10. (desátého) kalendářního dne následujícího po řádném zaplacení splatného závazku Zákazníkem. Zablokování poskytování služby v takovém případě nemá vliv na povinnost Zákazníka zaplatit cenu dle faktury v plné výši.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽBY
Poskytovatel je povinen zpřístupnit Služby, k jejichž plnění se zavázal, do 24 hodin od uzavření Smlouvy. Podmínkou zpřístupnění Služeb je registrace Zákazníka na serveru Poskytovatele přes Aplikaci TAAABLET ŘIDIČE, která je nainstalována v Zákazníkem zakoupeném produktu. Registraci musí provést Zákazník podle kroků uvedených v dokumentu „Postup registrace aplikace TAAABLET ŘIDIČE“, který je součástí zakoupeného Produktu a přístupný na webových stránkách poskytovatele. Registrací zákazníka na serveru Poskytovatele dojde k odeslání dat ze serveru do aplikace TAAABLET ŘIDIČE vlastněné Zákazníkem. Obsahem těchto dat jsou mimo jiné informace o vozidle zakoupeného u prodejce.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Poskytovatel se při své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které jim budou Zákazníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění Smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu Smlouvy. Zákazník uzavřením Smlouvy uděluje Poskytovateli až do odvolání svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v databázích Poskytovatele. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu či doplnění.
 2. Zákazník prohlašuje, že je seznámen s tím, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy Poskytovatel kontinuálně provádí lokalizaci Produktu. S uvedeným bez výhrad či připomínek souhlasí a prohlašuje, že uvedenou skutečnost nepovažuje za zásah do svých osobnostních a jiných práv. Je povinen na tuto skutečnost upozornit třetí osoby, kterým svěří Produkt k užívání, a vyžadují-li to zvláštní právní předpisy, je povinen vyžádat si souhlas těchto osob.
 3. Zákazník prohlašuje, že je seznámen s tím, že mu Poskytovatel smí zasílat zprávy prostřednictvím Aplikace TAAABLET ŘIDIČE. Tyto zprávy mohou být jak informačního tak reklamního charakteru. Zákazník s uvedeným bez výhrad či připomínek souhlasí.

ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

 1. Zákazník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služeb dle Smlouvy.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost (a z tohoto důvodu neposkytuje náhradu případné škody) za poruchy a výpadky v provozu Služeb, které Poskytovatel prokazatelně sám nezavinil, a které Zákazníkovi brání v plnění Služeb. Jedná se zejména o poruchy, závady a/nebo přerušení Služeb způsobené technickým nebo jiným problémem na straně některého subdodavatele (zejména výpadek komunikační sítě GSM a GPS z důvodu poruchy a/nebo odstávky jejími provozovateli) a/nebo z důvodu zásahu vyšší mocí.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník se zavazuje dodržovat při užívání Služby ujednání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je Ceník a tyto VOP.

TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 měsíců ode dne podpisu Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud jedna ze Smluvních stran neoznámí písemně druhé Smluvní straně ve lhůtě 1 měsíc před uplynutím doby platnosti Smlouvy, že nemá zájem na prodloužení platnosti Smlouvy, prodlužuje se platnost Smlouvy vždy automaticky o 12 měsíců.
 2. Zákazník je oprávněn ukončit Smlouvu před uplynutím doby určité na základě dohody Smluvních stran zejména z objektivních důvodů. V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou Smluvních stran má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu v následující výši:


  • a. V případě předčasného ukončení Smlouvy uzavřené na dobu určitou je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu

  • ve výši 50% z roční paušální částky sjednané ve Smlouvě nebo dle Ceníku Poskytovatele, a to v případě předčasného ukončení Smlouvy v průběhu období následujících 12 měsíců trvání Smlouvy (období 12-24 měsíců a výše trvání Smlouvy).
  • ve výši 75% z roční paušální částky sjednané ve Smlouvě nebo dle Ceníku Poskytovatele, a to v případě předčasného ukončení Smlouvy v průběhu období prvních 12 měsíců trvání Smlouvy (období 1-12 měsíců trvání Smlouvy);

DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany se dohodly, že si dokumenty v listinné podobě budou doručovat na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy či na jinou adresu pro doručování, která bude druhé Smluvní straně oznámena s dostatečným předstihem. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy druhá Smluvní strana tuto písemnost obdrží. Písemnost se považuje za doručenou rovněž okamžikem, kdy ji adresát odmítne převzít nebo desátým dnem od uložení zásilky na poště, a to i v případě, že se adresát na adrese pro doručování nezdržuje a o zaslání příslušné písemnosti nedozvěděl. Pokud se vrátí zásilka s písemností jako nedoručitelná (např. s poznámkou, že adresát se v místě nezdržuje, nenachází, nesídlí, je neznámý nebo se odstěhoval bez udání nové adresy) má se za to, že příslušná písemnost byla doručena dnem vrácení takové zásilky bez ohledu na to, zda se adresát o zásilce dozvěděl či mohl dozvědět.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP a Ceník jsou nedílnou součástí Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn provést jednostrannou změnu VOP a/nebo Ceníku. Změna VOP a/nebo Ceníku musí být Zákazníkovi oznámena písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Za řádné oznámení změny VOP nebo Ceníku se považuje též zveřejnění oznámení na viditelném místě webové stránky Poskytovatele a současné zaslání oznámení o této změně do e-mailové schránky Zákazníka, uvedené při uzavírání Smlouvy.

V případě, že Zákazník nesouhlasí se změnou VOP a/nebo Ceníku, má právo odstoupit od Smlouvy, a to doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy nejpozději do 1 měsíce ode dne oznámení změny VOP a/nebo Ceníku. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jejího doručení Poskytovateli. V případě, že oznámení od odstoupení nebude Poskytovateli doručeno, má se za to, že Zákazník se změnou VOP a/nebo Ceníku souhlasí.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. října. 2018.

CENÍK

Měsíční poplatky dle Licenční smlouvy

Poštovní služby (zaslání faktury Českou poštou) 30 Kč bez DPH/ks
Výzva k úhradě faktury po 10 kalendářních dnech splatnosti 50 Kč bez DPH
Pokuta za neuhrazení faktury do 20 kalendářních dnů po splatnosti 500 Kč bez DPH